Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor aşteptate ale apelului COERENT din cadrul programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" prin elaborarea şi implementarea unor măsuri coerente la nivel local care să vizeze inegalitatea, discriminarea și marginalizarea, iniţiate într-o manieră participativă de către autorităţile publice locale, instituţiile educaţionale și societatea civilă, inclusiv membrii comunităţii rome din aria de implementare; stabilirea formală şi asigurarea funcţionalităţii unor relaţii de parteneriat relevante stabilite între instituţiile publice, unităţile şcolare şi comunitatea locală pe tema incluziunii sociale și a anti-discriminării, dar şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale specialiştilor implicaţi în domeniul incluziunii sociale.

  • Stimularea cooperării entităţilor publice şi private prin sprijinirea măsurilor care au în vedere îmbunătăţirea accesului la servicii publice, educaţie şi formare, constituirea de reţele de schimb de experienţă şi includerea societăţii civile în procesul de decizie.
  • Pentru atingerea acestui scop va fi elaborată o metodologie inovativă care va avea în vedere asigurarea comunicării şi colaborării dintre autorităţile publice, instituţiile educaţionale şi reprezentanţii populaţiei rome pentru elaborarea în comun a celor mai eficiente instrumente şi strategii pentru facilitarea egalităţii de şanse, promovarea incluziunii educaţionale şi socio-profesionale a membrilor grupurilor dezavantajate la nivelul ariei de implementare a proiectului.